THỰC TẾ ÁP DỤNG

Khám phá câu chuyện thực hành của các nhà giáo dục, cơ sở đào tạo áp dụng hình thức BDCMTX kết hợp cho việc phát triển chuyên môn

Tìm hiểu bốn giai đoạn của một lộ trình BDCMTX theo hình thức kết hợp